Dobermann Pedigrees
SENTA V. NESSELRODE
DZB????
30.6.1918
Female
Colour:
Breeder: (Germany)
 
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 SCHNUPPE V.D. SAALE
 LOTTE V. ILM-ATHEN
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 SCHNUPPE V. ILM-ATHEN
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
 FEDOR V. APRATH
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 URIA V. ECKARDSTEIN
KITTY V.D. RUHR
 CAROLA V. ELFENFELD
 MORITZ V. BURGWALL
DZB1055
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
BETTY V. ILM-ATHEN
 WALLY V. BURGWALL
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
HERTA V. BURGWALL
 EDDIE V. ELFENFELD
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
(LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
(1901)
  THINA V. APRATH
ERBGRAF ZINGO V. THÜRINGEN
NZ33
(22.7.1900)
 THINDA V. THÜRINGEN
(THINDA V. EDENHOF)
DZB134
(28.5.1901)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009