Dobermann Pedigrees
ALF V. STEIGER
DZB52375
27.5.1938
male
colour: brown
breeder: R. Krüger, Germany
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
ASTA V.D. DREIROSENSTADT
DZB10188
(29.4.1921*blue)
CAMILLA WUHLER
DZB40948
LUX V. SAUMHOF
DZB36464
CARA V. ZOLLSTOCK
DZB36991
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403 
BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
CAMILLA WUHLER
DZB40948
LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
ASSO V. CUNERSTEIN
DZB40562
DÄMON V. PARTHEGRUND
DZB32626
CITY V. ROYAL
DZB33635
BELLA V. ROST
DZB45710
LORD V.D. KUNITZBURG
DZB39246
ANNI V.D. KUNITZBURG
DZB42470
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
REX V. NUSSBERG
DZB46128
ARI V. WOLFSGRUND
DZB41374
GUSTEL V. KOHLENHOF
DZB40724
HUMMEL V. ZWINGFRIED
DZB42773
ARNFRIED V.D. INNAU
DZB24526
LINTA V.D. CYRIAKSBURG
DZB25788

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009