Dobermann Pedigrees
TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
AKC 553218
25.8.1917
Male
Colour: Black
Breeder: K. Blank, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 GRAF EDEL V. ILM-ATHEN
DZB677
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
 LADY V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 BETTY I V. ILM-ATHEN
Not Reg.
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
 DINA V. THÜRINGEN
Not Reg.
(1901)
 EDLE V. ILM-ATHEN
DZB873
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
 BETTY I V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 DINA V. ILM-ATHEN
Not.Reg
 PETER V. ILM-ATHEN
NZ301
 TILLY V. AUERSTEDT
 ASTA VOSS
DZB6237
  EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 LOTTE V. ILM-ATHEN
Not.Reg
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LUTZELLINDEN
DZB637
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
(25.5.1909)
 FEDOR  APRATH V. DEUTZ
DZB244
 JULA V.D. ENGELSBURG
DPZ782
(19.7.1907)
 LIESEL V. SEEBERG
(NOT REG.)
 PRINZ LUX V. RHEIN 
DZB130
(17.2.1905)
 WERRA V. SEEBERG
(NOT REG.)

1900-1909* 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009