Dobermann Pedigrees
VIKTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
23.7.1943
 Male
Colour: Black
 Breeder: W.Maurer, Germany
 
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
BAYARD V. SIEGESTOR
EDLE AUS DER HEIMAT
CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
URSEL V. FEENGRUND

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009