Dobermann Pedigrees
ANITA V. MONTANEVA
DZB66561
28.1.1951
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 BENNO V.D. NIBELUNGENSTADT
DZB85765
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 JAUCHA V. WILLERSEE
DZB58601
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BETTY V. D. NEUBURG
DZB63432
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 VENUS V. SANDBERG
DZB54601
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
 ALFA V. HOLLINGEN
 BELLA II V. NOTBURGATAL
DZB57021
 EDEL V.D. NOTBURGATAL
DZB52837
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 FREYA V. KARLSSTERN

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman