Dobermann Pedigrees
EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52842
16.4.1939
Male
Colour: Black
Breeder: W. Siegmann, Germany
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 EGON V. LUDWIGSBURG
DZB45694
 LUX V. SAUMHOF
DZB36464
 CILLY V. RHEINADLER
DZB41237
 HELLA V. TANNENHAUS 
DZB43824
 HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
 RITA V. LUISENHEIM
DZB36643
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
ASTA V.D. DREIROSENSTADT
DZB10188
ASTA BOHN
DZB43499
 AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 DALMA V.D. WEIDMANNSLUST
DZB40384
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB
 HARRAS V. OSTERSEE
DZB6304
 APOLA V. OBERHOF

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009