Dobermann Pedigrees
CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB 47/288
9.5.1947
Male
Colour: Brown
Breeder: P. Klein, Germany
© Dobermann Pedigrees
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
BESSIE V. RAMTL
DZB47827
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
GUNDI V.D. BISMARCKSÄULE
DZB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009