Dobermann Pedigrees
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
29.8.1943
male
colour: black
breeder: H. Glöckner, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 EGON V. LUDWIGSBURG
DZB45694
HELLA V. TANNENHAUS 
DZB43824
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
AJAX V. ODERWALD
DZB
(15.9.1922*black)
 ASTA BOHN
DZB43499
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB38102
BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
AJAX V. ODERWALD
DZB
(15.9.1922*black)
 CAMILLA V. WÜHLER
DZB40948
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
 IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512 
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 ARRAS V. ENNEPETHAL
DZB33897
 LEDDY V. SIMMENAU
DZB42115
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009