DOBERHILL BLACK MINNA
N10580/78
female
black
born: 10.4.1978
breeder:  Erling Aasheim, Norway
´
 
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
N02670/73
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
  CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
 LADY V. FRANKENLAND
DZB80001
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 CLIFF OF FAYETTE CORNER
SF02165/66
 GUNTHERSFORST CARMEN
SF02736/63
GISELLA V.D. VESTE OTZBERG
N03477/75
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 FRIGGA V.D. VESTE OTZBERG
DZB82419
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
 RONDO V. FORELL
DZB79038 
 ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668
 A&K,Helsinki,Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009