FÜRSTIN V. WAPPEN ZU BREMEN
DZB78503
26.8.1963
Female
Colour: Blue
Breeder: M. Huber, Germany
 
 
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 ALFA V. WAPPEN ZU BREMEN
DZB76786
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
  ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 ELFI V.D. DYK'SCHEN
DZB74963
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 ANKA V.D. SIEGFRIEDSBURG
DZB63743
 ASTOR V. TIGETHOF
DZB47/302
 DIANA V. WEBERECK
DZB58476
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009