Dobermann Pedigrees
ALF V.D. GEER
DZB57488
13.8.1946
male
colour: black
breeder: F. Tetenberg, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 KURT V. BRUNIA
DZB43272
 RENI V.D. BILDSTENHÖHLE
DZB47109
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009