Dobermann Pedigrees
KITTY V. HAGENSTOLZ
DPZ70083
26.7.1952
female
colour: black
breeder:  W. Maurer, Germany
AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 ADDI MINERVA
DZB57393
 VICTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 HORST V. HENZE
DZB50675
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
ALF V. STEIGER
DZB52375
MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009