LONI V. HAGENSTOLZ
DZB70475
30.1.1954
 Female
Colour:
Breeder: W. Maurer, Germany
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905 
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
 ASTA V. ECKARTSBURG
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 MIRA V. HAGENSTOLZ
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
 ASTA V. ECKARTSBURG
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 MIRA V. HAGENSTOLZ
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman