Dobermann Pedigrees
TURTIN LADY
SF02328/50 C
14.3.1949
Female
Colour:
Breeder: Toivo Turtiainen, Tapanila, Finland
Owner: rakennusmestari Leo Kare, Helsinki, Finland

A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 EDMUNDTOPP FAUST
SF2386 B
 ZERO (KOSACK) AV NORBERGA
SKL13000/XI
 RED KING AV FÄBODALEN
SKKS20029 PP
 SIR
S00582 HH
 LOLA-LI II
 MOUNTEBANKS ZIG-ZAG
SKKS530 TT
 KUNO V. RHEINADLER
S01539 MM
DPZ50497
 ZOË
S02419 PP
 ASTA V. UNSER-HEIM
16715 XXVI
 GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENENHÖHE
SF13031 XXII
DPZ50217
 KALIF V. BURGUND
DPZ48456
 ELFE V. D. SCHANZENHÖHE
DPZ48443
 NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
3382 IV
 MORITZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711
 LOLA
SKL15552/XI
 BENNO V. UNSER-HEIM
18247 XXVII
 GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENENHÖHE
SF13031 XXII
DPZ50217
 KALIF V. BURGUND
DPZ48456
 ELFE V. D. SCHANZENHÖHE
DPZ48443
 NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
3382 IV
 MORITZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711
 LADY
SKL7548 IX
SKK18500 XXVIII
 PYCKE
SKK17524 XXVII
 BOBI
6791 XV
 LOTTA
11428 XX
 HELY
SKK16172 XXV
SKK16172 XXVI
3289 VI
 JOEN RAIKU-MUSTI
13879 XXIII
 DONNA
13823 XXIII
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

TURTIN LALLI, 85/50 C, male, Owner: nti Helmi Turtianinen, Simpele, Finland
TURTIN TARU, 211/52, male, Owner: Bertel Byman, Puistola, Finland
TURTIN TOMMY, 376/50 C, male, Owner: rva Aili Salonen, Tampere, Finland
TURTIN LADY, 2328/50 C, female, Owner: rak.mest Leo Kare, Helsinki, Finland
TURTIN LISETTE, 245/50 C, female, Owner: opisk. Gloria Sundström, Tapanila, Finland
TURTIN LISPA, 86/50 C, female, Owner: hra Toivo Turtiainen, Tapanila, Finland
TURTIN LOTTA, 299/50 C, female, Owner: koulul. Ilkka Korhonen, Helsinki, Finland

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/