Dobermann Pedigrees
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
25.3.1920
Male
Colour: Brown
Breeder: R. Bauz, Germany
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 NORE V. RIED
DZB129
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 LORD V. RIED
DZB 249
 LUNA II V.D. PFALZ
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 BETTY V. JÄGERHOF
DPZ3659
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 GRÄFIN ALMA V. JÄGERHOF
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
 GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
SENTA V. JÄGERHEIM
(17.1.1911)
(NOT REG.)
 THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
 LIESEL V. SEEBERG
(NOT REG.)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009