Dobermann Pedigrees
BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
3.8.1960
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
(30.5.1954*black)
 ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
(11.6.1954*black)
ALF V.D. WOLZENBURG
DZB47/218
(24.6.1947*black)
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB56951
BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
(31.3.1950*black)
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 CILLI V. HEIDEHOF
DZB74800
(1955*brown)
 CÄSAR V. CLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
(28.5.1943*black)
 ASTRIED V.D. WALKERNHEIDE
DZB66453
(22.10.1950*brown)
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
(3.9.1944*black)
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
(21.11.1943*black)
 INGE V.D. BRÜNOBURG
DZB48/1122
(25.7.1948*black)
 BRUNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56843
(19.2.1945*black)
 DELFI V.D. BRÜNOBURG
DZB47/35
(21.10.1946*black)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009