Dobermann Pedigrees
ASSI V. SÜDHARZ
DZB53658
10.4.1941
Female
Colour: Black
Breeder: C. Krannich, Germany
 ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 AJAX V. ODERWALD
DZB19366
 CAMILLA WUHLER
DZB40948
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
ASSO V. CUNERSTEIN
DZB40562
BELLA V. ROST
DZB45710
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
REX V. NUSSBERG
DZB46128
 HUMMEL V. ZWINGFRIED
DZB42773
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591 
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DZB49753 
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
KITTY V.D. BISMARKSÄULE
DZB51428
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 AJAX V. ODERWALD
DZB19366
 CAMILLA WUHLER
DZB40948
 GUNDI V.D. BISMARCKSÄULE
DZB49367
 ALEX V. AUGUSTENBERG
DZB45584
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009