BONDY V. ALTMÜHTAL
DZB 81666
13.5.1969
 Male
Colour: Black
 Breeder: J. Bayazid, Germany
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 MAYA V. FRANKENLAND
DZB80150
 KANDY V. FÜRSTENFELD
DZB77703 
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 ANKA V. FRANKENLAND
DZB77479
 HARDES V. NÖMMEGARTEN
DZB76626
 IGON V. WELLBORN
DZB74446
 DUSY V. NÖMMEGARTEN
DZB69677
 IWA V. NÖMMEGARTEN
DZB76749
 ARTUS V. ORLISHAUSERFLUR
DZB67859
 FEBA V. NÖMMEGARTEN
DZB75285

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949* 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009