Dobermann Pedigrees
DAMASYN THE SULTRY SISTER
AKCSBW031045
30.11.1946
Female
Colour: Black
Breeder: Mrs P Adamson, USA
 KILBURN CAMERON
AKCSBA971404
 ALCOR V. MILLSDOD
AKCSBA361744 
 WESTPHALIA'S URANUS
AKCSBA355370
PERICLES OF WESTPHALIA
AKCSB A169573
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MAIDA V. COLDOD
AKCSBA336875
 CARLO V. BASSEWITZ
AKCSB819773
 INKA V. LINDENHOF
AKCSBA003338
KILBURN AUDACITY
AKCSBA791847
 EMPERIOR OF MARIENLAND
AKCSBA512391
 DOMOSSI OF MARIENLAND
AKCSBA368159
 WESTPHALIA REMBHA
AKC A250255
DOW'S ILLENA OF MARIENLAND
AKCSBA583504
WESTPHALIA RAMESES
AKCSBA250253
 DOW'S CORA V KIENLESBERG
AKCSBA273847
 DAMASYN THE TANYA
AKCSBW010449
 DICTATOR V GLENHUGEL
AKCSBWA531251
 BLANK V. DOMSTADT
AKCSBA047992
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
CORA V.D. RUBBERTSBURG
DZB43291
 OSSI V. STAHLHEIM
AKCSBA210511
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
KLEOPATRA V. BURGUND
DZB48458
 ISOLDE V GRUENWALD
AKCSB
DOMOSSI OF MARIENLAND
AKCSBA368159
 BLANK V. DOMSTADT
AKCSBA047992
 OSSI V. STAHLHEIM
AKCSBA210511
 HANNCHEN V GRUENWALD
AKCSBA467437
 KOENIG V HEIMDALL
AKC A236732
 CITA V REYNO

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009