Dobermann Pedigrees

OSSI V. STAHLHELM
AKCSBA210511
20.9.1935
Female
Colour: Brown
Breeder: (Germany)
 
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
(black *01.06.1933)
MUCK V. BRUNIA
DZB44392
(black *09.07.1929)
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
ADDA V.D. HEEK
DZB38623
(black *21.04.1925)
ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 LUX V. BLANKENBURG
DZB6560
ANITA V. BLANKENBURG
DZB6579
ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
EDELBLUT V.D. ENGELSBURG
DZB8153
 BELLI V.D. BLADENHORST
DZB12874
KLEOPATRA V. BURGUND
DZB48458
(brown *26.02.1933)
HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
(black *04.01.1926)
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(8.6.1923*black)
 BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
 THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
(5.11.1918*black)
FREYA V. BURGUND
DZB43546
(brown *07.02.1929)
 LUX V. SAUMHOF
DZB36464
 ARI V. SIGALSBURG
DPZ23418
AKCSB517070
 EDELTRUD V. SAUMHOF
DZB18208
JESSY V. LOBENSTEIN
DZB40141
(black *04.06.1926)
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 HEDDA V. MARGARETENHOF
DZB36490
(11.9.1924*black)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009