Dobermann Pedigrees
DIANA V. SÜDHARZ
DZB55807
3.3.1944
Female
Colour:
Breeder: C. Krannich, Germany
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 CAMILLA V. WÜHLER
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 BLANKA V. HENSCHELBERG
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
 ASSO V. CUNERSTEIN
 BELLA V. ROST
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
 REX V. NUSSBERG
 HUMMEL V. ZWINGFRIED
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 CAMILLA V. WÜHLER
 GUNDI V.D. BISMARCKSÄULE
 ALEX V. AUGUSTENBERG
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/