Dobermann Pedigrees
EROS V. FÜRSTENFELD
SF04613/69
DZB77024
10.3.1960
Male
Colour: Black
Breeder: Herman Palmer, Germany
Owner: Gisela Groth, Helsinki, Finland
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ALF V. SPESSART
DZB57199
 OLLI V. FRIEDEWALD
DZB57181

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009