BODO V. HEGGRABEN
DZB77572
male
born: 2.6.1961
breeder: H. Grösser, Germany
TITUS GERMANIA
DZB76078
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZP70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 GILDA V. WELLBORN
DZB69819
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 MONA GERMANIA
DZB65359
 AJAX GERMANIA
DZB55869
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
ANKA V. HEGGRABEN
DZB78566
 IGON V. WELLBORN
DZB74446
 FALK V. BUCHENHAIN
DZ66642
 ALF V. HAGENFREUND
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 GITTA V. WELLBORN
DZ69817
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 MONA GERMANIA
DZB65357
 RITA GERMANIA
DZB74719
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ASSY BARMENIA
DZB64570
 ANJA V. WELEBERG
DZ71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ETA V. RURTAL
DZB68070
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009