MIA V. STRESOW
AKCSB559952
19.9.1923
Female
 Colour: Black
Breeder: (Germany)
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB 4213
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691 
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 SENTA V. JÄGERHEIM
(17.1.1911)
(NOT REG.)
 THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
(25.5.1909)
 LIESEL V. SEEBERG
(NOT REG.)
 ANNI V. MARGARETENHOF
DZB8433
(28.6.1920)
 ARTUS V. LANGERODE
DZB6131
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELGA V.D. PFALZ
DZB 713
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 BETTY V. JÄGERHOF
DPZ3659
 SENTA V. NESSELRODE
DZB6713
(30.6.1918)
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691 
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 CAROLA V. ELFENFELD
DZB2370
 MORITZ V. BURGWALL
DZB1055 
NZ741
 EDDIE V. ELFENFELD
DZB

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman