Dobermann Pedigrees
TJIECKA V. FRANCKENHORST
NHSB1051099
12.1.1979
Female
Colour: Brown
Breeder: S.D. v. Franquemont-Freudenberg, Holland
 PHAELLAS V. FRANCKENHORST
NHSB958734
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 COMTESSE CHARMAINE V. FRANCKENHORST
NHSB640245
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 AMARILDA V.D. WACHENBURG
DZB81849
NHSB509518
  ERO V. EICHENHAIN
DZB82064
 COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
 MEDINA DEI PIANI DI PRAGLIA
NHSB1049013
 INGO V. FORELL
DZB84468
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 DELLA V. FRANCKENHORST
NHSB717394 
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009TRISTAN V. FRANCKENHORST NHSB1051092 Brown Male
TJARDA V. FRANCKENHORST NHSB1051093 Brown Male
TEUKU TAMRIN V. FRANCKENHORST NHSB1051094 Black Male
TIBOR V. FRANCKENHORST NHSB1051095 Black Male
TYRONNE V. FRANCKENHORST NHSB1051096 Black Male
TIRZA V. FRANCKENHORST NHSB1051097 Brown Female
TINA V. FRANCKENHORST NHSB1051098 Brown Female
TJIECKA V. FRANCKENHORST NHSB1051099 Brown Female
TAMARA V. FRANCKENHORST NHSB1051100 Black Female
TOSCANA V. FRANCKENHORST NHSB1051101 Black Female
TARGA V. FRANCKENHORST NHSB1051102 Black Female