Dobermann Pedigrees
WERRA V. HAGENSTOLZ
DZB56941
10.2.1946
Female
Colour:
Breeder: W. Maurer, Germany
 
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
DEWALD V. LUDWIGSBURG
AKCSB830054
(1.12.1928)
 ASTA II V.D. SONNENHÖHE
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 KURT V. BRUNIA
DZB
 RENI V.D. BILDSTENHÖHLE
DZB47109
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/