ASTA V.D. VOGELWEIDE
DZB76778
15.7.1959
Female
Colour: Black
Breeder: R. Salewski, Germany
 
 MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905 
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083 
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 ALFA V.D. QUELLEN
DZB75925
 ACHIM V.D. BERNHARDSHÖHE
DZB708??
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 RITA V. LOHGRUND
DZB66534
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ILSE V. LOHGRUND
DZB57512
 KITTY V. SANDFONTAIN
DZB74548
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905 
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 HERTHA V. SANDFONTAIN
DZB6670?
 MAX V. WÜRTTEMBERG
DZB63102
 ELFI V. SANDFONTAIN
DZB48/625

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009