Dobermann Pedigrees
CÄSAR V.D. KETTLERHORST
DZB48/578
17.10.1947
 Male
Colour: Black
 Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
 BLANK V.D. DOMSTADT
AKCSBA047992
 BUBINA V. DEUTSHEN ECK
DZB49089
 GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 ASTA V. ULMER SPATZ
DZB
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
 LUX V. SIMMENAU
DZB 40937
 HELLA HEIRICH
DZB
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 ASTA V. DOMSTADT
AKC A201181
 ASTA V.D. KETTLERHORST
DZB57311
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 ADDA V.D. BRÜNOBURG
DZB56217
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/