Dobermann Pedigrees
GRETEL V. KIENLESBERG
AKC A194838
1.8.1934
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
 THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 KUNZ V. RÖDELTAL
DZB37248
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB571492
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 LOTTE V. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
DORA V. WIESENGRUND
DZB8080 
 ASTA V. ULMER SPATZ
DZB
 HANS V. TANNENHAUS
DZB43821
 HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151 
  ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 COMTESS V.D. STEYERBERG
DZB28979
 RITA V. LUISENHEIM
DZB36643
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB571492
 DITA V.D. STAATLICHEN ZUCHTANSTALT
DZB34519
 CLAUDINE V.D. NAU
DZB 44477
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
 ALGA V.D. NAU
DZB
 
 

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009