Dobermann Pedigrees
HALLDANE V. BUCHENHAIN
DZB70871
9.4.1953
Male
Colour: Black
Breeder: O. Berenbeck, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
 ALEX V. KLINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 HELLA GERMANIA
DZB48/889 
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 VENUS V. SANDBERG
DZB54601
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853
(4.9.1935*black)
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTER GERMANIA
DZB55873
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/