Dobermann Pedigrees
BARONESSE V.D. STURMHÖHE
DZB47471
16.2.1932
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 
 MORITZ V. ILM ATHEN
DZB40832
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB 571492
BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB 4213
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(NOT REG.)
(17.1.1911)
 LOTTE IV V. ILM ATHEN
DZB29238
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 SUSE V. ILM ATHEN
DZB1460
 RAPPO V.D. BLANKENBURG
DZB6335
 MONI V. ILM ATHEN
Not.Reg.
 CARMEN V. FALKENSEE
DZB42870
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 FANNY V. STRESOW
DZB14214
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. STRESOW
DZB7409
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ELFRIEDE V. ELSASS
DZB6203

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009