Dobermann Pedigrees

TROLL V. EVERSBURG
DZB 48/716
14.3.1948
 Male
Colour: Black
 Breeder: A. Mense, Germany
 
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB55375
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185 
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ALFA V. HOLLINGER
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 ANNERL V. ZINSGUT

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009