Dobermann Pedigrees
DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
29.8.1946
Male
Colour: Black
Breeder:  H. Katzer, Germany
 
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 AJAX V. ODERWALD
DZB19366
 ASTA BOHN
DZB43499
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB38102
 BELLA V. NOTBURGATAL
DZB
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 AJAX V. ODERWALD
DZB19366
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 ASTA V.D. DREIROSENSTADT
DZB10188
 ASTA BOHN
DZB43499
 AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 DALMA V.D. WEIDMANNSLUST
DZB40384
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB38102
 HARRAS V. OSTERSEE
DZB6304
 APOLA V. OBERHOF
DZB29058

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009