Dobermann Pedigrees
GIN V. FORELL
DZB77172
KCREG88753/62
23.5.1960
male
colour: black
 breeder: E. Wilking, Germany
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
ALF V.D. WOLZENBURG
DZB47/218
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
DIANA V. OELBERG
DZB71927
FALK V.D. KETTLERHORST
DZB64034
CÄSAR V.D. KETTLERHORST
DZB48/578
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
ASTA V.D. KETTLERHORST
DZB57311
HELLA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/480
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
ALMA V. OELBERG
DZB64621
ASKO V.D. WOLZENBURG
DZB47/220
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB56951
ALEXI V. WIENINGERBACH
DZB63369
ALEX V. CICALO
DZB57022
ACUSTA V.D. KETTLERHORST
DZB57312

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009