Dobermann Pedigrees
GÖTZ V. ZUSCHLAG
DZB76719
7.6.1959
Male
Colour:
Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 DIETER V.D. DYK'SCHEN
DZB 74325
 LUX V. NAUNHOF
DZB 69671
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 ANKA V.D. DYK'SCHEN
DZB 66458
ASTOR V. TIGETHOF
DZB47/302
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
WERRA V. HAGENSTOLZ
DZB56941
 BRITTA V.D. SALZESTADT
DZB 48/1200
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
MONNA V. HAGENSTOLZ
DZB 74275
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/