IRIS V. WELLBORN
DZB74448
5.2.1955
Female
Colour: Black
Breeder: Hans Rothmann, Germany

© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
  CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 VENUS V. SANDBERG
DZB54601
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
GITTA V. WELLBORN
DZB69817
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
  CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 MONA GERMANIA
DZB65357
 AJAX GERMANIA
DZB55869
 FRIDO V. RAUFELSEN
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman