Dobermann Pedigrees

FIGARO V. SIGALSBURG
AKCSB647311
4.11.1925
 Male
Colour: Black
 Breeder: J. Sigal, Berlin, Germany
 
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 ASTA V. STOLZENBERG
DZB6759
(15.1.1920)
 TROLL VD BLANKENBURG
DZB6334
(25.8.1917)
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 GRAF EDEL V. ILM-ATHEN
DZB677
 EDLE V. ILM-ATHEN
DZB873
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
LOTTE I V SIMMENAU
DZB6753
(23.8.1918)
ALEX V. SIMMENAU
DZB5626
 PRINZ BODO V. HÖRNSHEIM
DZB3106
 BORSTE V. FALKENHAIN
DZB3615 
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 HELGA V. PFALZ V. HONEGG
DZB713
A&K,Helsinki,FinlandA&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009