Dobermann Pedigrees
ADDA V. BAD HEIDELBERG
DZB44894
29.12.1929
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
EDEL V.D. BARBAROSSAHÖHLE
DZB39789
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 DILLY V. STOLZENBERG
DZB21455
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 GRAF EDEL V. ILM-ATHEN
DZB677
 EDLE V. ILM-ATHEN
DZB873
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
LOTTE I V SIMMENAU
DZB6753 
ALEX V. SIMMENAU
DZB5626
PRINZ BODO V HÖRNSHEIM
DZB3106
BORSTE V. FALKENHAIN
DZB3615
GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
HELLA V. SIGALSBURG
DZB42086
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 ELFE V.D. VÖLKERRUHE
DZB35957
 AMOR V. GÖTTERFELSEN
DZB 15434
TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 ASTA VOSS
DZB6237
 MELITTA V. PARTHENGRUND
DZB8381
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
URSULA V. PARTHENGRUND
DZB2676
 ASTA V.D. VÖLKERRUHE
DZB22643
MAX V. ISENBURG II
DZB5203
JOCHEM V LANGEN
DZB2329
 HERTHA MALTER
DZB2509
 ZARA V. FRIEDEWALD
DZB6708
 BRUNO V. FRIEDEWALD
DZB6089
 LEDA WALDT
DZB6294

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009